همایش های مركز تحقيقات سل و بيماري هاي ريوي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

کنفرانسها و همایش های برگزار شده توسط مركز تحقيقات سل و بيماري هاي ريوي دانشگاه علوم پزشكي تبريز