همایش های مركز آموزش علمي كاربردي شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي

کنفرانسها و همایش های برگزار شده توسط مركز آموزش علمي كاربردي شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي