همایش های مجتمع آموزشي فني و حرفه‌اي علم و فناوري

کنفرانسها و همایش های برگزار شده توسط مجتمع آموزشي فني و حرفه‌اي علم و فناوري