همایش های مؤسسه آموزش عالي فردوس با همكاري انجمن علمي مديريت دانش ايران

کنفرانسها و همایش های برگزار شده توسط مؤسسه آموزش عالي فردوس با همكاري انجمن علمي مديريت دانش ايران