همایش های كاربردي مديريت شهري و روستايي اردبيل و موسسه زيست رهپويان ايده پرداز آرتا

کنفرانسها و همایش های برگزار شده توسط كاربردي مديريت شهري و روستايي اردبيل و موسسه زيست رهپويان ايده پرداز آرتا