همایش های دبيرخانه دائمي كنفرانس با همكاري دانشگاه فرماندهي و ستاد آجا

کنفرانسها و همایش های برگزار شده توسط دبيرخانه دائمي كنفرانس با همكاري دانشگاه فرماندهي و ستاد آجا