همایش های دانشگاه فني و حرفه اي استان گيلان

کنفرانسها و همایش های برگزار شده توسط دانشگاه فني و حرفه اي استان گيلان