همایش های دانشگاه فني و حرفه ايي استان آذربايجان شرقي

کنفرانسها و همایش های برگزار شده توسط دانشگاه فني و حرفه ايي استان آذربايجان شرقي