همایش های دانشگاه علوم پزشكي اروميه

کنفرانسها و همایش های برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشكي اروميه