همایش های دانشگاه جامع علمي كاربردي شهرداري اردبيل

کنفرانسها و همایش های برگزار شده توسط دانشگاه جامع علمي كاربردي شهرداري اردبيل