همایش های دانشگاه تربيت مدرس و موسسه تامين مالي دانشگاه استراسبورگ (فرانسه)

کنفرانسها و همایش های برگزار شده توسط دانشگاه تربيت مدرس و موسسه تامين مالي دانشگاه استراسبورگ (فرانسه)