همایش های دانشگاه بوعلي سينا با حمايت انجمن فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران

کنفرانسها و همایش های برگزار شده توسط دانشگاه بوعلي سينا با حمايت انجمن فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران