همایش های

کنفرانسها و همایش های برگزار شده توسط دانشگاه اسوه با همكاري دانشگاه تبريز