همایش های دانشكده فناوري اطلاعات و مهندسي كامپيوتر

کنفرانسها و همایش های برگزار شده توسط دانشكده فناوري اطلاعات و مهندسي كامپيوتر