همایش های بنياد علمي سازمان همكاريهاي اقتصادي(ECOSF)