همایش های انديشكده مطالعات علوم و فناوري اشراق و انجمن هاي علمي حوزه علميه

کنفرانسها و همایش های برگزار شده توسط انديشكده مطالعات علوم و فناوري اشراق و انجمن هاي علمي حوزه علميه