همایش های انجمن مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران دانشگاه شهيد چمران اهواز

کنفرانسها و همایش های برگزار شده توسط انجمن مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران دانشگاه شهيد چمران اهواز