همایش های انجمن فناوري اطلاعات و ارتقاء سلامت

کنفرانسها و همایش های برگزار شده توسط انجمن فناوري اطلاعات و ارتقاء سلامت