همایش های انجمن صنفي كارفرمايي سازندگان مسكن و ساختمان شهرستان مشهد

کنفرانسها و همایش های برگزار شده توسط انجمن صنفي كارفرمايي سازندگان مسكن و ساختمان شهرستان مشهد