همایش های آموزشكده فني و حرفه اي سما اهواز

کنفرانسها و همایش های برگزار شده توسط آموزشكده فني و حرفه اي سما اهواز