سومین همایش آبخوانداری

سومین همایش آبخوانداری

3rd Conference of Watershed Management

سومین همایش آبخوانداری در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۸۲ تا ۵ شهریور ۱۳۸۲ توسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در شهر ارومیه برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش آبخوانداری