اولین همایش GIS شهری

اولین همایش GIS شهری

1st Conferene of Urban GIS

اولین همایش GIS شهری در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۸۶ تا ۵ شهریور ۱۳۸۶ توسط دانشگاه شمال در شهر آمل برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش GIS شهری