اولین همایش ملی امنیت و توسعه گردشگری

اولین همایش ملی امنیت و توسعه گردشگری

The First Conference On Security & Sustainable Tourism Development

اولین همایش ملی امنیت و توسعه گردشگری در تاریخ ۵ مهر ۱۳۸۸ تا ۶ مهر ۱۳۸۸ توسط پلیس امنیت عمومی ناجا و سازمان میراث فرهنگی کشور در شهر اصفهان برگزار گردید.


<p>محورهای همایش:<br />1-  امنیت و ابعاد اقتصادی گردشگری.<br />2-  امنیت و ابعاد اجتماعی گردشگری.<br />3-  امنیت و ابعاد سیاسی گردشگری.<br />4-  امنیت و ابعاد فرهنگی گردشگری.<br />5-  امنیت و ابعاد زیست‌محیطی گردشگری </p><p><br />1-  شناسایی فرصت‌ها، چالش‌ها، تهدیدها و بررسی راهبردهای امنیتی در توسعه پایدار گردشگری.<br />2-  دستیابی به مؤلفه‌های امنیت عمومی تأثیرگذاز بر توسعه پایدار گردشگری در افق چشم‌انداز 1404.<br />3-  ایجاد و گسترش تعاملات بین سازمانی به منظور ارتقاء توانمندی در توسعه پایدار گردشگری.<br />4-  شناسایی نخبگان و فرهیختگان صاحب‌نظر در حوزه توسعه پایدار گردشگری به منظور بهره‌گیری از تخصص و توان آنها.<br />5-  بررسی نقش توسعه پایدار گردشگری در ایجاد همبستگی اجتماعی و ارتقاء شور و نشاط در جامعه.</p>