اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

1st conference on seismic retrofitting of structures

اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۱ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها