شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

16th annual International CSI Computer Conference

شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۹ تا ۱۹ اسفند ۱۳۸۹ توسط انجمن کامپیوتر در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران