پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

15th annual International CSI Computer Conference

پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۸ تا ۳ اسفند ۱۳۸۸ توسط انجمن کامپیوتر در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران