چهاردهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

چهاردهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

14th annual International CSI Computer Conference

چهاردهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۸ تا ۲۹ مهر ۱۳۸۸ توسط انجمن کامپیوتر در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران