همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

1st National Conference On Computer Sience and Engineering and Information Technology

همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.


همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات را با هدف رشد و توسعه دانش و فناوری کامپیوتر در دو بخش مقالات عادی و پوستری(سطوح مقالات دانشجویی و تحصیلات تکمیلی) برگزار میکند. تأکید کنفرانس بر جنبههای بنیادی، کاربردی، راهبردی، و توسعهای است که از سودمندی خاص در سطح کشور برخوردارند . کمیته برگزاری همایش از تمامی محققین، دانشگاهیان، و مهندسین دعوت مینماید تا با ارسال مقاله و شرکت در کنفرانس با تبادل یافته های علمی، پژوهشی، و کاربردی خود موجب غنیتر و مفیدتر شدن کنفرانس در راستای اهدافش باشند . هدف اصلی رشد و توسعه دانش و فناوریهای مرتبط با مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات با تاکید به جنبههای بنیادی، کاربردی، راهبردی، و توسعهای است، که از سودمندی خاص در سطح کشور برخوردارند. هدف دیگر، فراهم آوردن بستری برای ارائه و تبادل اندیشه های محققین این زمینه است.
 
 محورهای کنفرانس

  • مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر
  •  سیستم های هوشمند و محاسبات نرم
  • شبکه های کامپیوتری و سیستم های توزیع شده
  • سیستم های دیجیتالی
  • فناوری اطلاعات