دومین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی

دومین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی

دومین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۸۸ تا ۱۵ بهمن ۱۳۸۸ توسط انجمن فیزیک ایران و دانشگاه شهید چمران اهواز در شهر اهواز برگزار گردید.