اولین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی

اولین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی

اولین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۷ تا ۱۰ خرداد ۱۳۸۷ توسط دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.