اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

1st Conference on Computer, Communication, and Information Technology

اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۰ تا ۲۶ آبان ۱۳۹۰ توسط دانشگاه تبریز در شهر تبریز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات