اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

1st Conference on Optimum Utilization of Water Resources

اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها) در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۸۵ تا ۱۵ شهریور ۱۳۸۵ توسط دانشگاه شهرکرد در شهر شهرکرد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)