دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها

دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها

2nd Conference of the Organizational Education Pathology

پوستر دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها

دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۱ تا ۲ بهمن ۱۳۹۱ توسط موسسه آفاق صنعت و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها

پیام دبیر همایش
 
دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با استفاده از دستاوردهای اولین همایش که با موفقیتی چشمگیر در سال 1390 برگزار شد، امسال نیز فرصت انتشار تجربیات و نقطه نظرات کاربردی مدیران و دست اندرکاران امر آموزشهای سازمانی را فراهم آورده است.
 
هدف اصلی دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی بررسی مشکلات و مسایل آموزش کارکنان از یک سو و شناخت مدلهای تجربه شده و کاربردی برای آسیب زدایی آموزش سازمانی از سوی دیگر، توسط متولیان این امر است.
 
بررسی تخصصی نظرات متولیان امر آموزش سازمانی از بخشهای مختلف صنعت، معدن، بازرگانی، کشاورزی و خدمات در قالب مقالات علمی و کاربردی از دیگر اهدافی است که در این همایش دنبال می شود.
 

فریبرز قاسمی
 
دبیراجرایی و رییس شورای سیاستگذاری

 

محورهای همایش

 •  بررسی آسیب های رویکردی در برنامه ریزی و تدوین نظام آموزشی
 •  بررسی آسیب های زیرساختی و فرآیندی در آموزش های سازمانی
 •  شناخت منابع اشتباه و خطا در برنامه ریزی و اجرای آموزش های سازمانی
 •  پیامدهای عدم نیازسنجی تخصصی و کارشناسی در بهره وری و اثربخشی آموزش های سازمانی
 •  پیامدهای عدم توسعه آموزش های سازمانی در دست یابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت سازمانی
 •  نقش آموزش های سازمانی در کاهش یا افزایش انگیزه و بهره وری کارکنان
 •  شناسایی چالش های برنامه ریزی و پیاده سازی استانداردهای آموزشی و اثر آنها بر کیفیت آموزش های سازمان
 •  نقش مسوولین و کارشناسان آموزش در شناخت و کاهش آسیب های اجرایی در آموزش های سازمانی
 •  بررسی تفاوت های برنامه ریزی آموزشی برای سطوح مختلف کارکنان در سازمان
 •  علل مقاومت مدیران ارشد برای سرمایه گذاری در آموزش های سازمانی
 •  نقش استراتژیها و تصمیمات مدیران ارشد سازمان در آسیب زدایی و بهره وری آموزش های سازمانی
 •  شناخت موانع بکارگیری فناوریها و روش های نوین در آموزشهای سازمانی
 •  مزایا و معایب برونسپاری یا بومی سازی آموزش های سازمانی
 •  آسیب شناسی معیارهای ارزیابی و انتخاب موسسات ارایه کننده خدمات آموزشی
 •  بررسی تفاوت چالش های آموزش سازمانی در بخش دولتی و خصوصی
 •  علل و عوامل کاهش اثربخشی آموزش های سازمانی
 •  مدل ها و روش های علمی، کاربردی و تجربی در آسیب زدایی از آموزش های سازمانی


مقالات پذیرش شده در دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها