همایش بین المللی مزیت ها و ظرفیت های تعاونی ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی

همایش بین المللی مزیت ها و ظرفیت های تعاونی ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی

International Conference on advantages and Capacities of cooperative and economic and social development

پوستر همایش بین المللی مزیت ها و ظرفیت های تعاونی ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی

همایش بین المللی مزیت ها و ظرفیت های تعاونی ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۴ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۴ توسط معاونت امور تعاون وزارت تعاون - کار و رفاه اجتماعی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

آسیب شناسی توسعه بخش تعاون
-موانع نگرشی ،سیاستی و برنامه ای
-کاستیهای حقوقی،قوانین و مقررات 
-فضای  تجاری وکسب و کار

 کارآفرینی و اشتغال
- ایجاد فرصت های اشتغال 
- سازوکارهای پایداری مشاغل بخش تعاونی 
- کارآفرینی و تعاونی‌های صنعتی ، کشاورزی و خدمات 
- راهکارهای توسعه تعاونی‌های کارآفرین

توسعه اجتماعی
- توسعه شبکه های اعتماد و تقویت سرمایه اجتماعی 
- نهادهای مدنی و انسجام گروه های اجتماعی 
- مشارکتهای خود انگیخته افراد در قالب تعاونی ها 
- دولت و توسعه اجتماعی
- فرهنگ و نهادینه شدن مشارکت اجتماعی

 توسعه اقتصادی 
- کارکرد تعاونی ها در اقتصاد ملی
- اقتصاد اجتماعی ،بخش خصوصی و مالکیت
-تعاون و بهره وری
- افزونه خواهی و فضای رقابتی
- تجربه های جهانی در مواجه با بحرانهای اقتصادی
- تنظیم  مقررات مالی و اقتصادرفتاری
- تجربه جهانی در مقابله با بحران های اقتصادی 
- تعاون و بهره وری
-  تعاونی ها وبنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط
- بانکها و نهادهای مالی
- تعاونیها و توسعه پایدار

 عدالت اجتماعی و  کاهش فقر
- سیاست های کاهش فقر
- توانمندسازی گروه های آسیب پذیر
- بهبود سطح زندگی
- کاهش آسیب های اجتماعی و کاهش نابرابری ها

مشارکت زنان و جوانان
- مشارکت جوانان و دانش آموختگان
- زنان و مشارکت اقتصادی - اجتماعی
- آسیب شناسی تعاونی های زنان و ارائه راهکارها
- آسیب شناسی تعاونی های جوانان و ارائه راهکارها