همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی

همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی

همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۵ توسط دانشگاه شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی