همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی

همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی

همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۴ تا ۱۱ اسفند ۱۳۸۴ توسط انجمن مطالعات برنامه درسی و دانشگاه شهید باهنر کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی