همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

Conference on Natural Resources and Sustainable Development in Caspian Sea fields

همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور در شهر نور برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر