اولین همایش سوخت جایگزین (CNG) و خودروهای گازسوز

اولین همایش سوخت جایگزین (CNG) و خودروهای گازسوز

1st Conference on Natural Gas Vehicle and Alternative Fuel (CNG)

اولین همایش سوخت جایگزین (CNG) و خودروهای گازسوز در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۳ توسط سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش سوخت جایگزین (CNG) و خودروهای گازسوز