اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

1st Conference of Nanotechnology in Environments

اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۸۵ تا ۳ اسفند ۱۳۸۵ توسط قطب علمی فناوری نانو در محیط زیست و دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست