کنفرانس نانو محاسباتی

کنفرانس نانو محاسباتی

Conference of Nano Computations

کنفرانس نانو محاسباتی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی در شهر تهران برگزار گردید.


محور کنفرانس:
محاسبات در علوم و فناوری نانو

حوزه های مرتبط کنفرانس:
- محاسبات کوانتومی
- محاسبات کلاسیکی
- محاسبات عددی
- شبیه سازی
- مدلسازی
- طراحی دارو
- کمومتریکس
- و شاخه های مرتبط