نهمین کنفرانس ماده چگال

نهمین کنفرانس ماده چگال

9th Conference on Condensed Matter

نهمین کنفرانس ماده چگال در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۷ تا ۱۶ بهمن ۱۳۸۷ توسط انجمن فیزیک ایران و دانشگاه شهید چمران اهواز در شهر اهواز برگزار گردید.


محورهای پذیرش مقاله (کد بندی)

۶۰.۰۰  ماده چگال : ساختار، خواص مکانیکی و حرارتی
۶۱.۰۰   ساختار جامدات و مایعات؛ بلورشناسی
۶۱.۱۰   پراش و پراکندگی پرتو‌ های ایکس
۶۱.۱۲   پراش و پراکندگی نوترونی
۶۱.۱۴   پراش و پراکندگی الکترونی
۶۱.۲۰   ساختار مایعات
۶۱.۳۰   بلورهای مایع
۶۱.۴۰   فولرین و مواد مرتبط با آن
۶۲.۰۰   خواص مکانیکی و آکوستیکی ماده چگال
۶۲.۱۰   خواص مکانیکی مایعات
۶۲.۲۰   خواص مکانیکی جامدات
۶۲.۲۵   خواص مکانیکی مواد در مقیاس نانو
۶۳.۰۰   دینامیک شبکه
۶۳.۲۰   نظریه عمومی
۶۳.۲۰   فونونها در شبکه های بلوری
۶۳.۲۰   فونونها یا حالتهای مرتعش در ساختارهای کم بعدی و نانو ساختارها
۶۴.۰۰   معادله های حالت، تعادل فاز، و گذارهای فاز
۶۴.۱۰   نظریه عمومی معادلات حالت و تعادل فاز
۶۴.۳۰   معادلات حالت برای مواد خاص
۶۴.۶۰   مطالعات عمومی گذارهای فاز
۶۵.۰۰   خواص گرمایی ماده چگال
۶۵.۲۰   خواص حرارتی مایعات: ظرفیت گرمایی، انبساط گرمایی و غیره
۶۵.۴۰   خواص حرارتی جامدات بلوری
۶۵.۶۰   خواص حرارتی جامدات آمورف و شیشه ها، ظرفیت گرمایی، انبساط گرمایی و غیره ۶۶.۰۰   خواص ترابردی ماده چگال (غیرالکترونی)
۶۶.۱۰   پخش ماده (نفوذ) و هدایت یونی در مایعات
۶۶.۲۰   ویسکوزیته مایعات؛ ترابرد نفوذی تکانه
۶۶.۳۰   نفوذپذیری در جامدات
۶۷.۰۰   شاره ها و جامدات کوانتومی؛ هلیوم مایع و جامد
۶۷.۲۰   اثرات کوانتومی در ساختار و دینامیک شاره های غیر واگن
۶۷.۴۰   واگنی بوزونی و ابرشاره ۴He
۶۷.۵۵   فاز عادی ۴He
۶۷.۵۷   فاز ابرشاره ۳He
۶۸.۰۰   سطحها وفصل مشترک ها ؛ لایه های نازک و سیستمهای کم بعدی
۶۸.۰۳   فصل مشترکهای گاز- مایع و خلأ - مایع
۶۸.۰۵   فصل مشترکهای مایع-مایع
۶۸.۰۸   فصل مشترکهای مایع-جامد
۶۸.۳۵   سطوح جامد و فصل مشترکهای جامد-جامد
۷۰.۰۰   ماده چگال : ساختار الکترونی، خواص الکتریکی، مغناطیسی، و اﭙتیکی
۷۱.۰۰   ساختار الکترونی مواد کپّه ای
۷۱.۱۰   نظریه ها و مدل های سیستم های بس الکترونی
۷۱.۱۵   روشهای محاسباتی ساختار الکترونی
۷۱.۱۸   سطوح فرمی: محاسبات و اندازه گیریهای جرم مؤثر، فاکتور g
۷۱.۲۰   چگالی حالت های الکترونی و ساختار نوار در جامدات بلورین
۷۲.۰۰   ترابرد الکترونی در ماده چگال
۷۲.۱۰   نظریه ترابرد الکترونی در ماده چگال: مکانیسم های پراکندگی
۷۲.۱۵   هدایت الکترونی در فلزات و آلیاژها
۷۲.۲۰   پدیده های هدایت در نیمرساناها و عایقها
۷۲.۴۰   اثرهای فوتورسانائی و فوتوولتائیک
۷۲.۵۰   اثرهای آکوستوالکتریک
۷۲.۵۵   اثرهای مگنتوآکوستیک
۷۳.۰۰   ساختار الکترونی و خواص الکتریکی سطها، فصل مشترکها، لایه های نازک، و ساختارهای کم بعدی
۷۳.۲۰   حالت الکترونی در سطوح و فصل مشترکها
۷۳.۲۱   حالت الکترونی و تحریکات دسته جمعی در چند لایه ها، چاههای کوانتومی، مزوسکوپی و نانوسیستم ها
۷۳.۴۳   اثرهای کوانتومی هال
۷۳.۵۰   پدیده های ترابردی الکترونی در لایه های نازک
۷۴.۰۰   ابررسانایی
۷۴.۱۰   ظهور نامزدهای بالقوه ابررسانا
۷۴.۲۰   نظریه ها و مدل های حالت ابررسانایی
۷۴.۲۵   خواص ابررساناهای نوع I و II
۷۵.۰۰   خواص مغناطیسی و مواد
۷۵.۱۰   نظریه کلی و مدلهای آراستگی مغناطیسی
۷۵.۲۰   دیامغناطیس، پارامغناطیس و ابرپارامغناطیس
۷۵.۲۵   آرایشهای اسپینی در مواد با نظم مغناطیسی (شامل مطالعات نوترون و اسپین-الکترون پلاریزه، پراش و پراکندگی پرتوهای ایکس با چشمه سینکروترونی و غیره)
۷۶.۰۰   تشدید و واهلش مغناطیسی در ماده چگال،اثر موسبائر
۷۶.۲۰   نظریه عمومی و تشدیدها، واهلشها
۷۶.۳۰   تشدید پارامغناطیسی الکترون و و واهلش
۷۶.۴۰   تشدیدهای سیکلوترونی و دیامغناطیس
۷۶.۶۰   تشدید مغناطیسی هسته ای و واهلش
۷۷.۰۰   دی الکتریکها، پیزوالکتریکها، و فروالکتریکها و خواص آنها
۷۷.۲۲   خواص دی الکتریکی جامدات و مایعات
۷۷.۵۵   لایه های نازک دی الکتریک
۷۷.۶۵   پیزوالکتریسیته و اثرات الکترومکانیکی
۷۷.۷۰   اثر های پیروالکتریک و الکتروکالریک
۷۷.۸۰   فروالکتریسیته و آنتی فروالکتریسیته
۷۷.۸۴   مواد دی الکتریک، پیزوالکتریک، فروالکتریک و پادفروالکتریک
۷۸.۰۰   دی الکتریکها، پیزوالکتریکها، و فروالکتریکها و خواص آنهاخواص اپتیکی، طیف سنجی ماده چگال و برهمکنشهای تابش و ذره ها با ماده چگال
۷۸.۲۰   خواص اپتیکی مواد کپه ای و لایه های نازک
۷۸.۳۰   طیف های مادون قرمز و رامان
۷۸.۳۵   پراکندگی بریلوئن و ریلی و سایر پراکندگی های نوری
۷۸.۵۵   فوتولومینانس، خواص و مواد
۷۸.۶۷   خواص اپتیکی مواد کم بعد، مزوسکوپیک و نانومقیاس و ساختمانهای آنها
۷۸.۶۸   خواص اپتیکی سطوح
۷۹.۰۰   گسیل الکترون و یون از مایعات و جامدات؛ پدیده های برخورد
۷۹.۲۰   پدیده های برخورد (شامل طیف های الکترونی و اسپاترینگ)
۷۹.۴۰   گسیل ترمویونیک
۷۹.۶۰   طیفهای گسیل نوری و فتوالکترونی
۸۱.۰۰   علم مواد
۸۱.۰۵   مواد خاص، ساخت، مداوا، تست و آنالیزمقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس ماده چگال