هشتمین کنفرانس ماده چگال

هشتمین کنفرانس ماده چگال

8th Conference on Condensed Matter

هشتمین کنفرانس ماده چگال در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۵ تا ۲۶ بهمن ۱۳۸۵ توسط انجمن فیزیک ایران و دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ماده چگال