اولین کارگاه ملی رایانش ابری

اولین کارگاه ملی رایانش ابری

First National Workshop of Cloud Computing of Amirkabir University of Technology

پوستر اولین کارگاه ملی رایانش ابری

اولین کارگاه ملی رایانش ابری در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۱ تا ۱۱ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین کارگاه ملی رایانش ابری

در دنیای امروز رایانش ابری در حال گسترش و تکامل است، این گسترش در زمینه های علمی و کاربردی در دانشگاه و صنعت قابل مشاهده است. رایانش ابری نه تنها مشکلاتی مانند نقص کارایی و یا نوسان کارایی را برای سرورهای ارایه دهنده خدمات برطرف می کند بلکه برای مشکلات ناشی از وجود پلت فرم های مختلف و مسایل مربوط به کپی رایت هم راه حل های نوینی ارایه می دهد.
 کارگاه ملی رایانش ابری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با کمک انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و آزمایشگاه رایانش ابری به منظور آشنایی کاربردی دانشجویان و علاقه مندان به این زمینه با مسایل مبتدی تا پیشرفته در رایانش ابری به مدت دو روز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

عناوین ارایه شده در کارگاه به صورت زیر میباشد:

 • ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ اﺑﺮ
 • ﻣﻌﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ اﺑﺮی
 • اﺳﺘﻘﺮار راﻳﺎﻧﺶ اﺑﺮی در ﻣﺮاﻛﺰ داده
 • ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در اﺑﺮ
 • ﻣﺪل ﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﺑﺮ
 • ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی
 • ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﻫﺎی اﺑﺮی
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﺟﻲ ﭘﻲ ﻳﻮ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی
 • ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎی داده اﺑﺮی
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی در اﺑﺮ
 • ﻫﻮش ﺗﺠﺎری در اﺑﺮ
 • اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ در اﺑﺮ
 • ﭘﺮدازش ﻓﻮق ﺳﺮﻳﻊ در اﺑﺮ
 • اﻣﻨﻴﺖ راﻳﺎﻧﺶ اﺑﺮی
 • ﻛﺎر ﺑﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز اﺑﺮ
 • ﻛﺎرﺑﺮد راﻳﺎﻧﺶ اﺑﺮی در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
 • پردازش تصویر در ابر

محورهای فراخوان مقالات:

 • مدل های محاسباتی
 • مدل های اقتصادی و تجاری و مدل های پرداخت
 • شبکه های مجازی
 • امنیت ابر
 • بهبود مصرف توان
 • زمان بندی و تخصیص منابع
 • مهاجرت
 • مجازی سازی
 • معماری های ابری
 • مدیریت و نظارت بر ابر
 • مدل های ارایه سرویس خدمات
 • مقیاس پذیری
 • برنامه ریزی ظرفیت
   


مقالات پذیرش شده در اولین کارگاه ملی رایانش ابری