کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری

کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری

کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری