پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

5th Symposium of Iranian Society of Economic Geology

پوستر پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۲ تا ۲۱ شهریور ۱۳۹۲ توسط انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران در شهر مشهد برگزار گردید.


محورهای همایش:

- زمین شناسی اقتصادی
- پترولوژِی( مرتبط با زمین شناسی اقتصادی)
- اکتشافات ژئو شیمیایی
- اکتشافات ژئو فیزیکی و ذخایر معدنی
- سنجش از دور، GIS و اکتشافات مواد معدنی
- زمین شناسی زیست محیطی
- کانه آرایی
- زمین شناسی و هیدروشیمی