نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

1st Conference of Iranian Society of Economic Geology

نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۲ شهریور ۱۳۸۹ توسط دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران