اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران

اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران

1st Conference of Iranian Studendts of Education

اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران در تاریخ ۱۳ اردبهشت ۱۳۹۰ تا ۱۴ اردبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه شهید بهشتی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران