نخستین همایش مدیریت نوآوری

نخستین همایش مدیریت نوآوری

1st Conference on Innovation Management

نخستین همایش مدیریت نوآوری در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۸۷ تا ۷ مرداد ۱۳۸۷ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


موضوعات و محور های نخستین همایش ملی مدیریت نوآوری:

از نوآوری تا شکوفایی با کارآفرینی
نوآوری در چشم انداز 20 ساله ایران
مدیریت نوآوری در خلق ارزش افزوده
تحول و نوآوری: حلقه مفقوده در مسیر سرآمدی
نقش نوآوری در رفع نیازهای اجتماعی
ظرفیت های نوآوری در جامعة ایران