یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

11th Congress of the Iranian Metallurgical Society

یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران در تاریخ ۱ آبان ۱۳۸۶ تا ۲ آبان ۱۳۸۶ توسط انجمن مهندسین متالورژی و شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران