نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

9th Congress of the Iranian Metallurgical Society

نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۸۴ تا ۲۵ آبان ۱۳۸۴ توسط انجمن مهندسین متالورژی و دانشگاه شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران